منوی سایت
 
مرتضا بصراویMorteza Basravi
1356 – اصفهان – ایران
E mail address : morteza.basravi@gmail.com
www.mortezabasravi.ir
1380-نمایشگاه انفرادی – مجموعه سایه ها – موزه هنر معاصر اصفهان 
1381- نمایشگاه 9 هنرمند نقاش معاصر اصفهان –گالری صبا – تهران                     
1382- نمایشگاه انفرادی–نقش خانه اصفهان
1382- نمایشگاه گروهی نقاشی با گروه گدار –موزه هنر معاصر اصفهان
1383- نمایشگاه انفرادی مجموعه جنین ها  – گالری ثروت تهران
  1384- نمایشگاه انفرادی مجموعه جنین ها  –نقش خانه اصفهان
1384- نمایشگاه 500 طراحی با گروه گدار –موزه هنر معاصر اصفهان
1384 -تهران -چهارمین نماشگاه گروه گدار در سفارت روسیه به دعوت سر کنسول سفارت روسیه
1385- نمایشگاه انفرادی طراحی و ویدیو آرت –نقش خانه اصفهان 
1385- شرکت در چهارمین بینال مجسمه سازان ایران- تهران 
 1386- نمایشگاه انفرادی طراحی و ویدیو آرت –نقش خانه اصفهان   
1387- شرکت در سومین سالانه ی نقاشی اصفهان
1388- مدیر اجرایی چهارمین سالالنه نقاشی معاصر اصفهان
اولین نمایشگاه هنر چند رسانه ای – انجمن هنرمندان نقاش – در خانه ای مخروبه در محله جلفای اصفهان 
دومین نمایشگاه هنر چند رسانه ای – با عنوان بی مرز در سه گالری  -گالری تکش /گالری متن/گالری آپادانا
نمایشگاه گروهی با عنوان  رفتار طراحانه  گالری تکش اصفهان 
---شرکت در نمایشگاه گروهی پرتره و اجرای پرفورمنس محدوده ارتباطی- پرتره ی جمعی1390
-    - شرکت در نمایشگاه گروهی ی طراحی بیان خویشتن1390
شرکت در ساند آرت با گروه عصر یکشنبه در اصفهان/تهران و شیراز-1393
شرکت در نمایش یک روزه با همکاری استودیو{ و} /ابزار را خودت بیاور با ویدیو پرفورمنس دست به دست 1394
1394شرکت در نمایشگاه نیو مدیا آلمان با ویدیو پرفورمنس دست به دست
اجرای کنفرانس پرفورمنس با عنوان در باره ی کلام حاجی فیروز.

جوایز
جا یزه اول طراحی نور در جشنواره کشوری در نمایش سیرنگ و سیریانا 1378
جایزه اول ویدیو آرت در نمایشگاه مجسمه های کوچک و ویدیو آرت شیراز2011
جایزه دوم در بخش استیج باز در فستیوال دنس تیاتر استوری در تارنو لهستان